بسم الله الرحمن الرحیم

این سامانه با هدف فراگیری فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی در حوزه سبک زندگی و ایجاد فضای سالم در بستر وب سایت جهت سهولت در امر دسترسی به مشاوران و پزشکان و اساتید طب ایرانی اسلامی طراحی و راه اندازی شده است